Adatkezelési tájékoztató


1. Az Adatkezelő neve

Kerékpáros Miskolc Egyesület (továbbiakban “Adatkezelő” vagy “Egyesület”).

2. Az Adatkezelő adatai

Az Egyesület adatai elérhetők az Impresszumban.

3. Az Adatkezelő elérhetősége

Az Egyesülettel az info@kerekparosmiskolc.net e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

4. Adatvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi jogszabályok

Az adatok kezelésének során az Adatkezelő az alábbi jogszabályokat veszi figyelembe és veti azoknak alá magát.

 • az 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • az 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

5. Az adatszolgáltatás önkéntességéről

Az Adatkezelő csak az érintett természetes vagy jogi személy tudtával és beleegyezésével gyűjt adatokat. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

6. Az Adatkezelő által gyűjtött adatok körének és az adatkezelés céljának meghatározása

6.1. Elektronikus csatornákon keresztül gyűjtött adatok

Elektronikus csatorna meghatározása: az Egyesület által üzemeltetett honlap(ok)/weboldal(ak), az Egyesület levelezőlistája, az Egyesület által végzett felmérések válaszainak begyűjtésére szolgáló eszközök.

6.1.1. Az elektronikus csatornákon keresztül gyűjtött adatok megnevezése

Az Egyesület az alábbi, minden esetben önkéntesen megadott adatokat gyűjtheti elektronikus csatornáin keresztül:

 • az adat szolgáltatójának neve, az adat szolgáltatója által megadott formában (pl. hozzászólások beküldése, levelezőlistára történő feliratkozás, az Egyesülettel e-mailben történő kapcsolatfelvétel során);
 • az adat szolgáltatójának e-mail címe (pl. hozzászólások beküldése, levelezőlistára történő feliratkozás, az Egyesülettel e-mailben történő kapcsolatfelvétel során);
 • az adat szolgáltatójának webcíme (pl. hozzászólások beküldése során);
 • anonim statisztikai adatok az adat szolgáltatójáról (pl. online kérdőívek, felmérések kitöltése során, illetve a weboldalon elhelyezett sütik elfogadása után);
6.1.2. A weboldalon elhelyezett sütikről

Az Egyesület weboldalán a forgalom mérésére és anonimizált forgalmi statisztikák előállítására szolgáló analitikai szolgáltatás működik. A szolgáltatás az adat szolgáltatójának (látogató, felhasználó) tudtával és beleegyezésével úgynevezett “sütiket” (“cookie”) helyez el az adatok szolgáltatójának (látogató, felhasználó) számítógépén. Az Egyesület weboldala nem helyez el sütit a látogató, felhasználó számítógépén mindaddig, amíg az engedélyt nem ad rá a honlap meglátogatásakor.

6.1.3. Az elektronikus csatornákon keresztül gyűjtött adatok kezelésének célja

Az Egyesület az elektronikus csatornákon keresztül gyűjtött adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel:

 • az adat szolgáltatója által kezdeményezett megkeresés utáni kapcsolatfelvétel;
 • hozzászólások megjelenítése az Egyesület weboldalán;
 • az Egyesület levelezőlistáján keresztül érkező e-mail üzenetek továbbítása, amennyiben az adat szolgáltatója kezdeményezte, majd megerősítette a levelezőlistára történő feliratkozást (“double opt-in” eljárás);
 • az Egyesület tagnyilvántartásának kezelése;
 • az adat szolgáltatója által anonim módon kitöltött kérdőívek, felmérések összesítése, feldolgozása és az eredmények közzététele;
 • az anonimizált weboldal-használati statisztikák elemzése a weboldal-szolgáltatás optimalizálása és hibakeresés céljából;
6.2. Egyéb csatornákon keresztül gyűjtött adatok

Egyéb csatorna meghatározása: az Egyesület által szervezett programokon, rendezvényeken történő részvétel, az Egyesület kitelepülései harmadik fél által szervezett programokon, rendezvényeken.

6.2.1. Az egyéb csatornákon keresztül gyűjtött adatok megnevezése

Az Egyesület az alábbi, minden esetben önkéntesen megadott adatokat gyűjtheti egyéb csatornáin keresztül:

 • az adat szolgáltatójának neve, az adat szolgáltatója által megadott formában;
 • az adat szolgáltatójának e-mail címe;
 • az adat szolgáltatójának telefonszáma;
 • az adat szoltáltatójának lakcíme (kizárólag az Egyesület aktív tagjainak esetében);
 • az adat szolgáltatójáról nyilvános helyen, az Egyesület által szervezett rendezvényen készült fénykép- és videófelvételek, amennyiben az adat szolgáltatója nem jelezte, hogy nem járul hozzá képmásának fénykép- és videófelvételen történő rögzítéséhez.
6.2.2. Az egyéb csatornákon keresztül gyűjtött adatok kezelésének célja

Az Egyesület az egyéb csatornákon keresztül gyűjtött adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel:

 • az adat szolgáltatójával történő későbbi kapcsolatfelvétel, amennyiben ehhez az adat szolgáltatója az adat szolgáltatása során hozzájárulását adta;
 • az Egyesület tagnyilvántartásának kezelése;
 • az Egyesület weboldalán az Egyesület által szervezett programokról, rendezvényekről készült beszámolók képi vagy mozgóképi illusztrálása.

7. Az Adatkezelő által gyűjtött adatok megőrzésének időtartama

Az Egyesület az adat szolgáltatója által elektronikus vagy egyéb csatornákon keresztül önkéntesen szolgáltatott adatokat mindaddig megőrizheti, amíg az adat szolgáltatója nem kéri azok végleges törlését vagy megsemmisítését. Az adat szolgáltatója kérheti az általa önkéntesen szolgáltatott adatok végleges és helyreállíthatatlan törlését vagy megsemmisítését az info@kerekparosmiskolc.net címen, illetve az Egyesület által szervezett bármely programon vagy rendezvényen személyesen, szóban vagy írásban. Az Adatkezelő a kérelmet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.1. Leiratkozás az Egyesület levelezőlistájáról

Az Egyesület e-mail levelezőlistája az egyesület minden tagja számára elérhető. Amennyiben egy tag feliratkozás után mégis úgy dönt, hogy nem kíván a levelezőlistán keresztül további e-meileket kapni, a levelezőlistáról leiratkozhat a listára küldött levelek mindegyikének láblécében megtalálható “Leiratkozás” linkre kattintva.

8. Az adat szolgáltatójának joga az Adatkezelő által kezelt, az adat szolgáltatójához köthető adatok megismeréséhez

Az adat szolgáltatójának elvitathatatlan joga az Adatkezelő által kezelt, az adat szolgáltatójához köthető adatok megismerése. Az adat szolgáltatója bármikor kérheti a hozzá köthető, az Adatkezelő által kezelt adatok megismerését, mely kérésnek az Adatkezelő köteles eleget tenni, amennyiben a kérvényező hitelt érdemlő módon igazolta jogosultságát mondott adatok megismerésére. Az adat szolgáltatója a hozzá köthető adatok megismerését kérvényezheti az info@kerekparosmiskolc.net címen, illetve az Egyesület által szervezett bármely programon vagy rendezvényen személyesen, szóban vagy írásban. Az Adatkezelő a kérelmet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja

9. Harmadik fél bevonása az Adatkezelésbe

Az Egyesület adatkezelés vagy adatfeldolgozás céljából harmadik fél számára elektronikus vagy egyéb csatornán gyűjtött adatot nem ad ki. Kivételt képez az elektronikus csatornán keresztül történő adatgyűjtés és az elektronikus csatornákon keresztül gyűjtött adat tárolása, amelyben az alábbi harmadik felek vehetnek részt:

Fenti harmadik felek az elektronikus csatornákon keresztül gyűjtött adatok gyűjtésének technikai lebonyolításán és ezen adatok tárolásán kívül az Egyesület megbízásából és annak tudtával vagy beleegyezésével további adatkezelői tevékenységet nem folytatnak.

9.1. Az Adatkezelő weboldalán található írásokba beágyazott, harmadik fél oldaláról származó tartalmakról

Az Egyesület weboldalán található írásokba harmadik fél weboldaláról származó, harmadik fél által üzemeltetett weboldalon tárolt anyagokat ágyazhat be. Ezek az anyagok jellemzően audio-vizuális tartalmak, úgymint

 • videók,
 • képek és
 • hanganyagok.

Az Egyesület mindenkor törekszik arra, hogy a beágyazott tartalom megtekintése során adatszolgáltatás ne történjen, ám ezért felelősséget vállalni nem tud, lévén a beágyazott anyagok felett nem rendelkezik.

9.2. Az Adatkezelő által gyűjtött, tárolt, kezelt adatok kiszolgáltatása rendvédelmi és nyomozati célból

A hatályos hazai és nemzetközi törvényeknek megfelelően az Adatkezelő köteles átadni az általa gyűjtött, tárolt vagy kezelt adatokat a megfelelő engedéllyel vagy felhatalmazással rendelkező rendvédelmi és nyomozati szerveknek. Az Adatkezelő ilyen esetekben mindenkor a hatályos hazai és nemzetközi törvényeknek megfelelően fog eljárni.

10. Az Adatkezelő általános nyilatkozata

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy működésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak, valamint a hatályos hazai és nemzetközi rendelkezéseknek.